Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 20. 5. 2019. u 14:15
Uređeno: 4. 11. 2019. u 11:48
Ana Kuharić

Na temelju Odluke dekana KLASA: 604-02/19-03/01, URBROJ: 251-73/02-19-1 od 17. svibnja 2019. Fakultet političkih znanosti raspisuje Natječaj za dodjelu posebnih potpora za programe mobilnosti na temelju socioekonomskog statusa za akademsku godinu 2019./2020.

 

Uvjeti Natječaja

Na natječaj za dodjelu posebnih potpora za mobilnost mogu se prijaviti redoviti studenti upisani na preddiplomski studij politologije, preddiplomski studij novinarstva, diplomski studij politologije ili diplomski studij novinarstva Fakulteta političkih znanosti:

 1. koji su stekli najmanje 55 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini;
 2. koji imaju prosjek ocjena svih predmeta viši od 3,5 ili prosjek ocjena prethodne akademske godine viši od 3,8;
 3. koji ima prihvaćen studijski boravak na inozemnom sveučilištu u sklopu programa Erasmus + ;
 4. čiji prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji ne prelaze 85% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom.

Za dodjelu posebnih potpora za mobilnost ne mogu se prijaviti studenti:

1) koji imaju upisano mirovanje obveza u godini u kojoj se provodi natječaj;

2) koji su u akademskoj godini prijave na natječaj drugi put u statusu redovitoga studenta upisali prvu godinu studija na istoj razini studija (odnosi se isključivo na studente koji su u akademskoj godini prijave na natječaj promijenili studijski program);

3) koji su dva puta mijenjali i stoga tri puta u statusu redovitoga studenta upisivali studijski program na istoj razini studija;

4) koji su već stekli kvalifikaciju na razini studija na koju su upisani.

Dodatni bodovi dodjeljuju se nakon što je utvrđena rang-liste kandidata temeljem dohotka po članu obitelji po slijedećim pravilima:

1) Za studenta koji je roditelj priznaje se po 0,5 bodova za svako dijete.

2) Za studenta kojemu je jedan roditelj umro, nestao ili je nepoznat priznaje se 0,5 bodova, a za studenta čija su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata ili je student bez odgovarajuće roditeljske skrbi priznaje se 1 bod.

3) Za studenta koji ima brata ili sestru s teškoćama u razvoju prema zakonu koji regulira socijalnu skrb priznaje se po 1 bod za svakog brata ili sestru.

4) Za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta, a smješten je u studentskome domu, priznaje se 0,25 bodova, a za ostale studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta priznaje se 0,5 bodova.

5) Za studenta čija je obitelj korisnik zajamčene minimalne naknade prema zakonu koji regulira socijalnu skrb priznaje se 0,5 boda.

6) Za studente koji imaju oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 1 bod, a za jednog roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 0,5 bodova.

7) Za studenta kojemu su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu redovitoga osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja priznaje se po 0,25 bodova za svakog brata ili sestru uz uvjet da žive u obitelji.

8) Za studenta s najmanje 60% utvrđenoga tjelesnog i osjetilnog oštećenja, sukladno važećoj Uredbi o metodologijama vještačenja priznaje se 0,5 bodova.

9) Za studenta hrvatskog branitelja i studenta dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sukladno zakonu koji regulira prava hrvatskih branitelja priznaje se 0,25 bodova.

Nakon dodjele dodatnih bodova utvrđuje se konačna rang-lista kandidata temeljem ukupnog broja bodova.

Potrebni dokumenti

Uz obrazac za prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

1) Potpisanu Izjavu o članovima obitelji - dostupna na poveznici. Pod obitelji se podrazumijeva zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive na istom prebivalištu, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi na istom prebivalištu s obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 29. godine života.. Izjavu o članovima obitelji nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.

2) Potvrdu o visini dohodaka i primitaka za sve članove obitelji za 2018. godinu. Potvrdu izdaje nadležna Porezna uprava.

Studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH i potvrde iz RH za sve članove obitelji za 2018. godinu. Za članove obitelji koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je, osim potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH i iz RH, priložiti i potvrde o visini ukupno isplaćene mirovine za 2018. godinu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje izvan RH i potvrde iz RH.

Podatke o prosjeku ocjena i broju ostvarenih ECTS bodova Fakultet će preuzeti iz ISVU sustava.

U svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta za ostvarivanje dodatnih bodova potrebno je dostaviti:

1) Za studenta koji je roditelj presliku rodnog lista djeteta.

2) Za studenta kojem je jedan ili oba roditelja umro, nestao ili nepoznat presliku smrtnog lista roditelja ili potvrdu nadležnoga tijela o nestaloj osobi. Za studenta bez odgovarajuće roditeljske skrbi treba dostavi presliku rješenja/potvrdu Centra za socijalnu skrb ili nadležne ustanove za studente koji su do punoljetnosti bili smješteni u dom socijalne skrbi ili udomiteljsku obitelj.

3) Za studenta koji ima brata ili sestru s teškoćama u razvoju prema zakonu koji regulira socijalnu skrb kao dokaz priložiti presliku rješenja o teškoćama u razvoju brata i/ili sestre izdanu od nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje ili nalaz i mišljenje o vrsti i težini invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti, koje izdaje nadležna ustanova za vještačenje.

4) Za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta, a smješten je u studentskome dome, podatke o prebivalištu i smještaju u studentski dom.

5) Za studenta čija je obitelj korisnik zajamčene minimalne naknade prema zakonu koji regulira socijalnu skrb kao dokaz priložiti potvrdu nadležnoga Centra za socijalnu skrb kojom se dokazuje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

6) Za studente koji imaju jednog ili oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% kao dokaz priložiti presliku rješenja o utvrđenome postojanju tjelesnog oštećenja nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje.

7) Za studenta kojem su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu redovitoga osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja dostaviti presliku rodnoga lista za brata ili sestru predškolske dobi te potvrdu osnovne škole, srednje škole odnosno visokog učilišta za brata ili sestru koji su u sustavu redovitog obrazovanja.

8) Za studenta s najmanje 60% utvrđenoga tjelesnog i osjetilnog oštećenja dostaviti presliku rješenja izdanog od nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje.

9) Za studenta dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sukladno zakonu koji regulira prava hrvatskih branitelja potrebno priložiti dokaz o statusu djeteta hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji izdaje nadležno tijelo državne uprave.

Rok za podnošenje prijava

Prijave na Natječaj za dodjelu posebnih potpora za programe mobilnosti predaju se.od 20. svibnja do 14. lipnja 2019. godine u Urudžbeni ured (dekanat) od 10 do 12 sati, a podnose se na posebnom obrascu dostupnom na poveznici.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, neće se razmatrati.

Završne odredbe

Natječaj za dodjelu posebnih potpora za programe mobilnosti provodi Povjerenstvo za provedbu Natječaja.

Rezultati natječaja dostavljaju se dekanu Fakulteta, svim prijavljenim studentima i studentskom zboru.

O dodjeli posebnih potpora za programe mobilnosti zaključuje se ugovor između studenta i Fakulteta.

Posebne potpore za programe mobilnosti isplaćuju se mjesečno studentima koji sudjeluju u programima mobilnosti u slijedećim iznosima.

 1. Za studente koji odlaze u Bugarsku, Češku, Estoniju, Latviju, Litvu, Mađarsku, Makedoniju, Poljsku, Rumunjsku, Sloveniju, Slovačku ili Tursku mjesečni iznos potpore iznosit će najviše 80 eura mjesečno.
 2. Za studente koji odlaze u Austriju, Belgiju, Cipar, Francusku, Italiju, Grčku, Maltu,  Nizozemsku, Njemačku, Portugal ili Španjolsku mjesečni iznos potpore iznosit će najviše 112,5 eura mjesečno.
 3. Za studente koji odlaze u Dansku, Finsku, Irsku, Island, Lihtenštajn, Luksemburg, Norvešku, Švedsku ili Ujedinjeno Kraljevstvo mjesečni iznos potpore iznosit će najviše 30% iznosa potpore koju dodjeljuje Sveučilište u Zagrebu 150 eura mjesečno.

Prijavom na Natječaj studenti potvrđuju da su upoznati sa odredbama Pravilnika o stipendijama, jednokratnim pomoćima i posebnim potporama za programe mobilnosti koje dodjeljuje Fakultet političkih znanosti na temelju socioekonomskog statusa te da prihvaćaju da se njihovi osobni podaci čuvaju i objave na rang listi studenata koji su se prijavili na Natječaj sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Pravilniku.

/_news/62681/Odluka o povjerenstvu za provedbu natjecaja za dodjelu posebnih potpora za programe mobilnosti.pdf

Popis obavijesti
NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA
Objavljeno: 10. 2. 2021. u 12:20
Toni Kliškić

KLASA: 401-03/21-01/03
URBROJ: 251-73/02-21-3
Zagreb, 4. veljače 2021.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor 

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju –  docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za komparativnu politiku;
 2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za javne politike, menadžement i razvoj, za izvođenje nastave na predmetima iz područja javnih politika i javnog upravljanja te kvalitativne analize podataka;
 3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za javne politike, menadžement i razvoj, za izvođenje nastave na predmetima iz područja javnih politika i kvantitativne analize podataka;
 4. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za međunarodne odnose i sigurnosne studije, za izvođenje nastave na predmetima iz područja sigurnosnih studija;
 5. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za međunarodne odnose i sigurnosne studije, za izvođenje nastave na predmetima iz područja međunarodnih odnosa;
 6. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za javne politike, menadžement i razvoj.
   
Objavljeno: 21. 1. 2021. u 10:55
Uređeno: 21. 1. 2021. u 10:55
Toni Kliškić

Klasa: 401-03/21-01/03
Urbroj: 251-73/02-21-1 od 8. I. 2021. (92)
Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto:
– glavni urednik Televizije Student/radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica.

Objavljeno: 26. 11. 2020. u 07:59
Toni Kliškić

Klasa: 401-03/20-01/03

Urbroj: 251-73/02-20-14 od 20. XI. 2020. (6015)

Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto

– stručni savjetnik za poslove studentske evidencije/radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik.

Informacije o provedenom postupku i odabranom kandidatu
Objavljeno: 14. 1. 2021. u 10:16
Uređeno: 14. 1. 2021. u 10:16
Toni Kliškić

Rezultatima Natječaja za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto/položaj I. vrste - stručni savjetnik (koeficijent složenosti poslova prema Uredbi: 1,232), interni naziv: stručni savjetnik za poslove studentske evidencije na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu možete pristupiti na poveznici.

Objavljeno: 20. 10. 2020. u 14:25
Toni Kliškić

Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 15. listopada 2020. godine u suradničko zvanje - asistenta, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Informacijske i komunikacijske zananosti, za rad na istraživačkom projektu "ISTRAŽIVAČKI NOVINARSKI LABORATORIJ: Vjerodostojnost medija kroz kulturu eksperimenata i inovacije u redakcijama" (HRZZ_IP_2019_Jourlab) pod mentorstvom prof.dr.sc. Tene Perišin, izabralo Dejana Oblaka.

Objavljeno: 12. 10. 2020. u 09:48
Toni Kliškić

Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 18. lipnja 2020. godine u suradničko zvanje - asistenta, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija, znanstvenoj grani: međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za međunarodne odnose i sigurnosne studije; na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je  dr.sc. Josipa Lučeva.

Objavljeno: 12. 10. 2020. u 09:47
Toni Kliškić

Rezultatima Natječaja za izbor za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto/položaj I. vrste - voditelj referade (koeficijent složenosti poslova prema Uredbi: 1,406), interni naziv: Voditelj Studentske referade na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu možete pristupiti na poveznici.